/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
18/07/2018 r.

/WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
734 682 571, 50 zł​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
274 407 497, 50 zł

Zakres robót Kontrakt 2 w. Zakręt

Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Zakręt” (z węzłem) – węzeł „Lubelska” (bez węzła) o długości około 2,5 km” (Kontrakt 2)

-         Budowa odcinka drogi ekspresowej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,

-         Budowa węzła,

-         Budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,

-         Budowę dróg dojazdowych obsługujących ruch lokalny oraz budowę dróg dojazdowych do urządzeń,

-         Budowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych,

-         Budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową,

-         Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa grawitacyjna i ciśnieniowa, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni drogi ekspresowej, zbiorniki retencyjne, pompownie wód opadowych, drenaż drogowy i podłużny i inne),

-         Budowę urządzeń ochrony środowiska takich jak: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, system odprowadzenia wód opadowych, wygrodzenia drogi głównej, przepompownie i inne,

-         Budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,

-         Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej,

-         Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,

-         Organizacją ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

-         Wzmocnieniem podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,

-         Kontrolą oczyszczenia i udrożnienia istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,

-         Kontrolą wykonania pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad.

 


 

Parametry techniczne projektowanej drogi S17 Zadanie "Węzeł Zakręt"

Parametry techniczne projektowanej drogi S17:

Klasa techniczna - S

Prędkość projektowa - 100km/h

liczba pasów ruchu - 2x3

szerokość pasów ruchu - 3,50m

szerokość pasa awaryjnego - 2,50m

szerokość pasa dzielącego - 5,0m

obciążenie nawierzchni - 115kN/oś

kategoria ruchu - KR7

 


 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

INŻYNIER KONTRAKTU

Konsorcjum firm:

TPF Sp. z.o.o./ TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. (dawniej GETINSA-PAYMA S.L.)

www.tpf.com.pl

WYKONAWCA

Kontrakt 1:

PORR S.A

www.porr-group.com

WYKONAWCA

Kontrakt 2

WARBUD S.A.

www.warbud.pl