/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
18/07/2018 r.

/WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
734 682 571, 50 zł​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
274 407 497, 50 zł

Zakres robót Kontrakt 1 w. Lubelska

Projekt i budowa węzła „Lubelska” na przecięciu dróg ekspresowych S17 i S2 do autostrady A2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” (Kontrakt 1)​

-         Budowę odcinka drogi ekspresowej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,

-         Budowa węzła,

-         Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji,

-         Opracowanie dokumentacji powykonawczej,

-         Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

-         Budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,

-         Budowę dróg dojazdowych obsługujących ruch lokalny oraz budowę dróg dojazdowych do urządzeń,

-         Budowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych,

-         Budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową,

-         Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa grawitacyjną i ciśnieniową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, pompownie wód opadowych, drenaż drogowy i podłużny i inne),

-         Budowę urządzeń ochrony środowiska takich jak zabezpieczenia akustyczne, przepusty dostosowane do przemieszczania się małych zwierząt wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, system odprowadzenia wód opadowych, zbiorniki retencyjne, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni drogi ekspresowej, wygrodzenia drogi głównej, przepompownie i inne,

-         Budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,

-         Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej,

-         Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,

-         Organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

-         Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,

-         Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,

-         Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad,

-         Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu przed rozpoczęciem budowy w tym remont istniejącego odcinka drogi,

-         Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,

-         Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,

-         Wycinka istniejącej zieleni,

-         Zagospodarowanie terenu zielenią,

-         Dodatkowe zatoki autobusowe,

-         Budowę obiektów inżynierskich, kładki dla pieszych, przepusty, ekrany akustyczne, ściany oporowe i inne,

-         Budowa kanalizacji teletechnicznej dla systemu zarządzania ruchem,

-         Budowa kanału technologicznego,

-         Wszelkie roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów i obiektów kolidujących z inwestycją.

-         Czasowa organizacja ruchu z etapowaniem funkcjonowania węzła w sytuacji realizacji sąsiednich odcinków,

-         Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

 


Parametry techniczne projektowanej drogi S17:

Klasa techniczna - S

Prędkość projektowa - 100km/h

liczba pasów ruchu - 2x3

szerokość pasów ruchu - 3,50m

szerokość pasa awaryjnego - 2,50m

szerokość pasa dzielącego - 5,0m

obciążenie nawierzchni - 115kN/oś

kategoria ruchu - KR7

 

Parametry techniczne projektowanej drogi S2:

Klasa techniczna - S

Prędkość projektowa - 100km/h

liczba pasów ruchu - 2x3

szerokość pasów ruchu - 3,50m

szerokość pasa awaryjnego - 2,50m

szerokość pasa dzielącego - 5,0m

obciążenie nawierzchni - 115kN/oś

kategoria ruchu - KR6.

 

W rozwiązaniu docelowym węzeł Lubelska nie będzie miał dostępu do dróg lokalnych. Dojechać do niego będzie można od sąsiednich węzłów: Zakręt i Góraszka, aby następnie pojechać na wschód: w stronę Mińska Mazowieckiego lub na zachód, Południową Obwodnicą Warszawy.

 


 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

INŻYNIER KONTRAKTU

Konsorcjum firm:

TPF Sp. z.o.o./ TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. (dawniej GETINSA-PAYMA S.L.)

www.tpf.com.pl

WYKONAWCA

Kontrakt 1:

PORR S.A

www.porr-group.com

WYKONAWCA

Kontrakt 2

WARBUD S.A.

www.warbud.pl